Koncepcja pracy


KONCEPCJA  PRACY  PRZEDSZKOLA  NR  18  W  CIESZYNIE

Celem działalności  naszego przedszkola jest stworzenie jak najlepszych  warunków, umożliwiających wszechstronny i pełny rozwój dziecka.

Nasze Przedszkole umożliwia dziecku:

 • samorealizację
 • pracę z innymi
 • kreatywne myślenie
 • działanie
 • uczestniczenie w ciekawych zajęciach
 • przebywanie w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania


Wizja naszego Przedszkola:
„Dorastanie dziecka wśród małych i dużych przyjaciół”.

Wizja dziecka w naszym Przedszkolu:

 • dziecko otwarte na świat i ludzi, zaradne  i śmiałe,
 • z łatwością pokonujące przeszkody
 • uśmiechnięte, wesołe
 • aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola
 • twórcze i samodzielne w zabawie i nauce
 • odpowiedzialne i obowiązkowe
 • świadome zagrożeń
 • kulturalne i tolerancyjne

Misja naszego Przedszkola:

 • szanujemy i przestrzegamy praw dziecka
 • każde dziecko jest dla nas ważne i kochane
 • zapewniamy wszechstronny rozwój każdego dziecka
 • zapewniamy potrzebę swobodnej i bezpiecznej zabawy
 • służymy pomocą w razie trudności wychowawczych
 • zapewniamy kompetentnych i życzliwych nauczycieli
 • analizujemy i oceniamy efekty naszej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystujemy do ciągłego doskonalenia się
 • pomagamy sobie i szanujemy się nawzajem

Model absolwenta:
Dziecko kończące Przedszkole potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia,wykazuje:

 • motywację do uczenia się i wysiłku fizycznego
 • zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania
 • umiejętność koncentracji
 • umiejętność współpracy w grupie
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami
 • tolerancję wobec innych
 • samodzielność
 • odporność na stres

posiada:

 • zdolność do obdarzania innych uwagą
 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
 • podstawową wiedzę o świecie

umie:

 • cieszyć się z własnych osiągnięć

rozumie, zna i przestrzega:

 • prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi
 • zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o swoje zdrowie i sprawność fizyczną
 • zasady kultury współżycia, postępowania
 • kulturę i dziedzictwo swojego regionu, symbole narodowe
 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska

nie obawia się:

 • występować publicznie
 • chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami
 • wyrażania swoich uczuć

Dziecko w naszym Przedszkolu ma prawo do:

 • życia i rozwoju
 • swobody myśli, sumienia i wyznania
 • aktywnej, serdecznej miłości i ciepła
 • spokoju i samotności, gdy tego chce
 • odseparowania się od dorosłych lub dzieci
 • snu lub wypoczynku
 • indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju
 • pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą
 • wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi
 • wspólnoty i solidarności w grupie
 • aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabaw
 • pomocy ze strony dorosłych kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia
 • nauki, informacji
 • badania i eksperymentowania
 • nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw
 • oświadczenia konsekwencji swojego zachowania
 • zdrowego żywienia


Programy realizowane w Przedszkolu w roku szkolnym 2012/13

 • Program wychowania przedszkolnego „Razem dla siebie”
 • Program własny mgr Urszuli Niklasz-Szurowskiej

Programy pomocnicze – własne:

 1. Program Profilaktyczny Przedszkola Nr18
 2. Program rozwijania aktywności twórczej dzieci

Priorytety na rok szkolny 2012/13:

 • „Jestem małym artystą”- wzbogacanie wrażliwości  estetycznej i rozwijanie inwencji twórczej dziecka poprzez różnorodne działania plastyczne i muzyczne.

W bieżącym roku szkolnym prowadzone będą zajęcia dla dzieci obejmujące tematykę rozwijania aktywności plastycznej i muzycznej dziecka, zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Realizacja wyżej wymienionego zadania będzie odbywała się podczas zajęć we wszystkich grupach wiekowych ( w salach, w ogrodzie przedszkolnym, na spacerach i wycieczkach).

Zadanie zostało podzielone na dwa bloki tematyczne.

 1. Blok  tematyczny:  Rozwijanie inwencji twórczej i wrażliwości estetycznej za pomocą różnorodnych technik i form plastycznych, został opracowany przez zespół nauczycieli - Iwonę Gaś i Karolinę Lech,
 2. Blok tematyczny: Rozwijanie zainteresowań muzyczno – ruchowych i uwrażliwianie  percepcji słuchowej dziecka, został opracowany przez zespół nauczycieli – Beatę Szarzec i Urszulę Niklasz - Szurowską