Zasady rekrutacji

OGÓLNE ZASADY

REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W CIESZYNIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020.

 

Rekrutacja do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2019/2020 będzie prowadzona ramach naboru elektronicznego. Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli będzie trwała od dnia 25 lutego 2019r. od godziny 8.00 do 14 marca 2019r. do godziny 15.00 i obejmie wprowadzanie danych dzieci do systemu oraz składanie papierowej wersji zgłoszenia w siedzibie przedszkola pierwszego wyboru.

Po 14 marca 2019r. żaden wniosek zgłoszeniowy nie będzie rozpatrywany.

Rodzice, którzy nie mają dostępu do internetu, mogą pobrać wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola w dowolnym przedszkolu publicznym, wypełnić go i po podpisaniu złożyć w siedzibie przedszkola pierwszego wyboru, którego dyrektor wprowadzi kartę do systemu.

Do publicznych przedszkoli przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Cieszyn.

Rekrutacją do przedszkoli publicznych w Cieszynie na rok szkolny 2019/2020 będą objęte dzieci w wieku od 3-6 lat.

Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu lub rezygnacji z kontynuacji wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu do dnia 18 lutego 2019r. do godz. 15.00.

Dzieci w wieku 6 lat są obowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych do oddziałów integracyjnych w Przedszkolu nr 2 – Integracyjnym w Cieszynie i Przedszkolu nr 4 w Cieszynie będzie przeprowadzona odrębnie tj.:

rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do Przedszkola nr 2 – Integracyjnego lub Przedszkola nr 4 i tam składają podania do 15 marca br.,

kwalifikację (nabór) dzieci niepełnosprawnych prowadzić będzie komisja powołana przez Dyrektora Przedszkola nr 2 -Integracyjnego oraz Dyrektora Przedszkola nr 4.

Przy zapisywaniu kandydata do przedszkola należy pamiętać, że planowanie pobytu dziecka w przedszkolu jest możliwe tylko przy pełnych i połówkach godzin zegarowych np. od 6:30 do 15:30 lub od 8:00 do 16:00.

We wniosku o przyjęcie do przedszkola można wskazać nie więcej niż trzy wybrane przedszkola. Należy określić kolejność wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego i złożyć wniosek w przedszkolu pierwszego wyboru.

Dyrektor danego przedszkola powołuje Komisję Rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.

Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne.

Komisja Rekrutacyjna dokonuje weryfikacji wniosków i podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do przedszkola w oparciu o kryteria.

Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:

- ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego z zachowaniem obowiązujących zasad rekrutacji, przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych, przygotowanie oraz podanie od publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

- sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego, weryfikacja danych zawartych w dostarczonych wnioskach, w przypadku wykorzystania w procesie rekrutacji systemu elektronicznego nadzór nad poprawnością jego wykorzystania, sporządzanie w przewidzianym w przepisach prawa terminie uzasadnień odmów przyjęcia kandydatów, których rodzice o to wystąpili, niezwłoczne udzielanie dyrektorowi przedszkola wszelkich wyjaśnień, w szczególności w odniesieniu do kandydatów, których rodzice wnieśli odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, dbanie o przetwarzanie danych osobowych kandydatów w trakcie całego procesu rekrutacji, z poszanowaniem zapisów ustawy prawo oświatowe oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

Do zadań Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

określenie szczegółowego trybu i terminów pracy Komisji Rekrutacyjnej, organizacja i kierowanie pracami Komisji Rekrutacyjnej, nadzór nad prowadzeniem dokumentacji prac Komisji Rekrutacyjnej, współpraca z innymi komórkami przedszkola, kierowanie żądań przedstawienia przez rodziców dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w dostarczonych wnioskach oraz określanie wiążących ich terminów dostarczenia tych dokumentów, występowanie do burmistrza miasta o potwierdzenie wybranych okoliczności wskazanych w przedstawionym wniosku i dokumentach w terminie do 14 dni.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola nastąpi w dniu 9 kwietnia 2019r. o godz. 8.00.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych zobowiązani są w terminie od dnia 9 kwietnia 2019r. od godziny 8.00 do 16 kwietnia 2019 r. do godziny 15.00 potwierdzić wolę przyjęcia dziecka w przedszkolu, do którego kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na deklaracji – druk będzie dostępny w przedszkolu jak również na platformie naborowej.

Niepotwierdzenie przez rodziców / opiekunów prawnych woli przyjęcia dziecka do przedszkola oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych nastąpi w dniu 26 kwietnia. o godz. 8.00.

Rodzicom kandydatów nieprzyjętych do przedszkola przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Składanie ww. wniosku określają szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji do przedszkola, które są dostępne w każdym przedszkolu.

Komisja sporządza uzasadnienie w ciągu 5 dni od daty wpływu wniosku.

Rodzice kandydata mogą wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Składanie ww. odwołania określają szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji do przedszkola, które są dostępne w każdym przedszkolu.

Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Jeżeli liczba dzieci zapisanych do przedszkola przewyższy liczbę miejsc w przedszkolu dyrektor informuje Burmistrza o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola. W tym przypadku Burmistrz na piśmie wskaże rodzicom inne przedszkole mogące przyjąć Państwa dziecko.

W przypadku zwolnienia się miejsca w przedszkolu w trakcie roku szkolnego, o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor.

Szczegółowe zasady naboru do przedszkoli są dostępne w poszczególnych przedszkolach.

Strona dla rodziców: www.cieszyn.przedszkola.vnabor.pl