Zasady rekrutacji

 

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W CIESZYNIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021.

 

1. Rekrutacja do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2020/2021 będzie prowadzona w ramach naboru elektronicznego.

 

2. Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli będzie trwała od dnia 24 lutego 2020 r. od godz. 8.00 do 13 marca 2020 r. do godz. 15.00 i obejmie wprowadzanie danych dzieci do systemu oraz składanie papierowej wersji zgłoszenia w siedzibie przedszkola pierwszego wyboru.

 

3. Po 13 marca 2020r. żaden wniosek zgłoszeniowy nie będzie rozpatrywany.

 

4. Rodzice, którzy nie mają dostępu do internetu, mogą pobrać wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola w dowolnym przedszkolu publicznym, wypełnić go i po podpisaniu złożyć w siedzibie przedszkola pierwszego wyboru, którego dyrektor wprowadzi kartę do systemu.

 

5. Do publicznych przedszkoli przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Cieszyn.

 

6. Rekrutacją do przedszkoli publicznych w Cieszynie na rok szkolny 2020/2021 będą objęte dzieci w wieku od 3-6 lat.

 

7. Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu lub rezygnacji z kontynuacji wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu od dnia 5 lutego 2020 r. od godz. 8.00 do 17 lutego 2020 r. do godz. 15.00.

 

8. Dzieci w wieku 6 lat są obowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

 

9. Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych do oddziałów integracyjnych w Przedszkolu nr 2 – Integracyjnym w Cieszynie i Przedszkolu nr 4 w Cieszynie będzie przeprowadzona odrębnie tj.:

a) rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do Przedszkola nr 2 – Integracyjnego lub Przedszkola nr 4 i tam składają podania do 13 marca br.,

b) kwalifikację (nabór) dzieci niepełnosprawnych prowadzić będzie komisja powołana przez Dyrektora Przedszkola nr 2 – Integracyjnego oraz Dyrektora Przedszkola nr 4.

 

10. Przy zapisywaniu kandydata do przedszkola należy pamiętać, że planowanie pobytu dziecka w przedszkolu jest możliwe tylko przy pełnych i połówkach godzin zegarowych np. od 6:30 do 15:30 lub od 8:00 do 16:00.

 

11. We wniosku o przyjęcie do przedszkola można wskazać nie więcej niż trzy wybrane przedszkola. Należy określić kolejność wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego i złożyć wniosek w przedszkolu pierwszego wyboru.

 

12. Dyrektor danego przedszkola powołuje Komisję Rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.

 

13. Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne.

 

14. Komisja Rekrutacyjna dokonuje weryfikacji wniosków i podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do przedszkola w oparciu o kryteria.

 

15. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:

a) Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości, w ogólnie dostępnym miejscu, imiennej listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Lista powinna zawierać imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia do wskazanego oddziału, datę jej upublicznienia oraz podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

b) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

c) Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 

16. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może:

a) żądać dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach,

b) wyznaczyć termin dostarczenia tych dokumentów,

c) zwrócić się do Burmistrza Cieszyna o potwierdzenie tych informacji w terminie 14 dni.

 

17. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola nastąpi w dniu 8 kwietnia 2020 r. o godz. 8.00.

 

18. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych zobowiązani są w terminie od dnia 8 kwietnia 2020 r. od godziny 8.00 do 17 kwietnia 2020 r. do godziny 15.00 potwierdzić wolę przyjęcia dziecka w przedszkolu, do którego kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na deklaracji – druk będzie dostępny w przedszkolu jak również na platformie naborowej.

 

19. Niepotwierdzenie przez rodziców / opiekunów prawnych woli przyjęcia dziecka do przedszkola oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych.

 

20. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi w dniu 27 kwietnia 2020 r. o godz. 8.00.

 

21. Jeżeli liczba dzieci zapisanych do przedszkola przewyższy liczbę miejsc w przedszkolu dyrektor informuje Burmistrza o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola. W tym przypadku Burmistrz na piśmie wskaże rodzicom inne przedszkole mogące przyjąć Państwa dziecko.

 

22. Rodzicom kandydatów nieprzyjętych do przedszkola przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Składanie ww. wniosku określają szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji do przedszkola, które są dostępne w każdym przedszkolu.

 

23. Komisja sporządza uzasadnienie w ciągu 5 dni od daty wpływu wniosku.

 

24. Rodzice kandydata mogą wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Składanie ww. odwołania określają szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji do przedszkola, które są dostępne w każdym przedszkolu.

 

25. Dyrektor rozpatruje odwołanie, o którym mowa w pkt. 24 w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

26. W przypadku zwolnienia się miejsca w przedszkolu w trakcie roku szkolnego, o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor.

 

27. Szczegółowe zasady naboru do przedszkoli są dostępne w poszczególnych przedszkolach.